Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ būrelius lankantys vaikai gali pasinaudoti NVŠ krepšeliu.
Akredituotos 7 neformaliojo vaikų švietimo programos.

Krepšelio lėšomis gali būti finansuojama tik viena akredituota neformaliojo vaikų švietimo programa (būrelis).

NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d.

Tėvai sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. Visus privalomus laukus reikia pildyti kompiuteriu. Atspausdintos sutartys NVŠ teikėjai ir mokinių tėvai/globėjai pasirašo ranka arba elektroniniu parašu.